OBCHODNÉ PODMIENKY:

Prevádzkovateľ:

Dodávateľ/prevádzka:

ZOYA PROMOTION s.r.o.
Wurmova 17
040 23 Košice

ZOYA – Kvetinárstvo  & Party service
Poštová 2  (20 m od Hlavnej ulice)
040 01 Košice

IČO : 44 794 673,  DIČ : 202 282 7367
Registrácia:
OR OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 23767/V

Bankové spojenie:  04494 12347/0900

Objednávky – non stop:
Telefonicky:
                     mailom:           
055/ 622 14 11                  zoya@zoya.sk
0904 559 693                    osobne
0917 418 996                    Poštová 2, Košice

 

1/ DEFINÍCIA POJMOV

Donáška / objednávka - rozumieme kvety, kvetinový, alebo darčekový kôš, aranžmány zo sladkostí, ovocia, prípadne iné upomienkové predmety.
Dodávateľ -  predajca, ktorý zabezpečí prípravu a doručenie donášky na základe osobnej, alebo telefonickej objednávky, formou mailu, alebo odoslaním fomulára z www.zoya.sk.
Objednávateľ (Kupujúci) - fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar na základe osobnej, alebo telefonickej objednávky, formou mailu, alebo odoslaním fomulára z www.zoya.sk. K donáške pre správne doručenie je potrebné zo strany objednávateľa potrebné uviesť presné údaje:

Objednávateľ: meno a priezvisko, kontakt – mail+telefónne číslo

Príjemca: Meno a priezvisko
Presná a správna adresa doručenia – ulica, číslo, obec
Poschodie
Telefónny kontakt
Dátum donášky
Čas donášky
Venovanie, alebo odkaz
Iné požiadavky, k doručeniu donášky


Príjemca - fyzická alebo právnická osoba, ktorej je donáška adresovaná.
Miesto doručenia - miesto ktoré uviedol objednávateľ, kde sa má príjemca nachádzať v termíne a čase doručenia donášky. Telefónne číslo na príjemcu je uvedené pre prípadné určenie náhradného miesta doručenia donášky.

2/ DODACIE PODMIENKY

Objednávky sú doručované od pondelka do piatku od 09,00 - do 19,00 hod. V sobotu od 10,00 - do 16,00 hod. Radi Vám vyhovieme i v čase mimo otváracích hodín,  je však potrebné dohodnúť objednávku telefonicky a min. 24 hodín vopred.
Donášku je možné objednať na základe:

  1. osobnej návštevy kvetinárstva  ZOYA, Poštová 2, Košice

  2. telefonicky na: 055/622 14 11, 0904 559 693, 0917 418 996

  3. mailom na adrese zoya@zoya.sk

  4. odoslaním fomulára z www.zoya.sk

Kytice a aranžmány sú vyhotovované na základe ilustračných fotografií na www.zoya.sk, alebo v podľa vzoru zaslaného
zo strany objednávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo na odchýlky a rozdiely. Po úspešnom odoslaní objednávky bude zaslaný objednávateľovi mail v ktorom dodávateľ objednávku potrvdí.
Dodávateľ doručí donášku na dohodnuté miesto doručenia v dohodnutom čase. Ak nie je možné kyticu doručiť príjemcovi (príjemca donášky sa nezdržuje na dohodnutom mieste a čase doručenia doručenia) dodávateľ sa skontaktuje s objed-návateľom a dohodnú iné náhradné miesto a čas doručenia. V prípade opakovaného uvedenia nepresných údajov v objednávke za doručenie donášky dodávateľ neručí.

3/ PLATOBNÉ PODMIENKY

Po odoslaní objednávky mailom, alebo cez internet  bude zaslaný objednávateľovi email v ktorom predajca objednávku potvrdí a zašle podrobné informácie o čísle účtu a variabilnom symbole.
Objednávku je možné uhradiť:

1/  osobne v hotovosti v kvetinárstve  ZOYA, Poštová 2, Košice v rámci otváracích hodín
2/  vkladom na bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, č.ú.:04494 12347/0900
3/  prevodným príkazom na číslo bankového účtu: 04494 12347/0900 (Slovenská sporiteľňa).

Pri úhradách vkladom na b.ú., alebo bezhotovostných platbách je možné objednávku donášky doručiť až po zaslaní potvrdenia o úhrade na mailovú adresu zoya@zoya.sk, preto Vás žiadame o zaslanie objednávky v dostatočnom predstihu. Variabilný symbol pre identifikáciu platby pri úhrade vkladom, alebo prevodom bude zákazníkovi zaslaný v potvrdzujúcom maily.

4/ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamácie sa vybavujú počas otváracích hodín na adrese prevádzky (ZOYA – Kvetinárstvo & Party service, Poštová 2, Košice), kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený. K reklamácií je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru, alebo poskynutí služby. Reklamáciu uplatňuje u predajcu objednávateľ. Reklamácia musí mať písomnú formu a je potrebné ju doručiť na adresu prevádzky bez zbytočného odkladu. Reklamácia musí byť opodstatnená a pravdivá. Všetky okolnosti je potrebné neodkladne oznámiť písomne, prípadne doložiť dokumentáciu. V prípade poškodenej donášky je potrebné pri preberaní zásielky nutné spísať s doručovateľom škodový zápis (podrobne popísať reklamované vady), aby škoda bola vymáhateľná a postúpiť ju neodkladne predajcovi.
Predávajúci nezodpovedá za  oneskorené dodanie tovaru zavinené uvedením nesprávneho mena príjemcu, alebo udanej adresy prijímateľa, za výber tovaru zo strany objenávateľa. 
Predávajúci pokytuje na rezané kvety a črepníkové rastliny záruku 24 hodín a na doplnky v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia donášky zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najenskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď /v prípade opodstatnenosti/ a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
Záručnú reklamáckiu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchoádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok ako sa má, na aký účel je určená. O každej reklamácií sa vyhotoví zápis dvojmo, z ktorého 1 kópiu dostane spotrebiteľ a originál ostáva dodávateľovi.

5/ STORNO OBJEDNÁVKY

Záväznú objednávku je možné stornovať z oboch zmluvných strán pred dohodnutým termínom doručenia, ak sa zmluvné strany vopred nedohodli inak. V prípade storna objednávky nás prosím, ihneď informujte telefonicky  055/622 14 11, alebo mailom zoya@zoya.sk. Storno poplatok za zrušenie objednávky, ak sa zmluvné strany vopred nedohodli inak:

  1. nad 5 dní do doručenia .......................................0% z celkovej sumy objednávky

  2. Do 48 hodín do doručenia ...............................50% z celkovej sumy objednávky

  3. Do 15 hodín do doručenia ...............................80% z celkovej sumy objednávky

  4. Menej ako 15 hodín do doručenia ...............100% z celkovej sumy objednávky

Úhrada z celkovej sumy objednávky Vám po odrátaní storno poplatku bude zaslaná späť na číslo bankového účtu z ktorého bola platba prijatá, alebo v hotovosti v kvetinárstve ZOYA, Poštová 2, Košice. Predajca má právo stornovať objednávku,
ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, alebo pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení.
Pri stornovaní objednávky zo strany predajcu je kupujúcemu vrátená 100%  suma úhrady za tovar, alebo službu formou prevodného príkazu, alebo v hotovosti najneskôr do 48 hodín od stornovania objednávky. Predajca informuje o tejto skutočnosti, kupujúceho telefonicky alebo mailom.

6/ OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovanie a spracovanie niektorých osobných údajov o kupujúcom je nevyhnutnosťou pre uskutočnenie dodania tovaru.
Z tohto dôvodu predávajúci potrebuje poznať niektoré osobné údaje o kupujúcom, ktoré však chráni pred zneužitím
a neposkytuje tretím osobám údaje o kupujúcich a o vykonaných nákupoch. Predávajúci je oprávnený využiť takto získané údaje na obchodné a marketingové účely po dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci vystavením objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas na zhromaždenie a spracovanie údajov o svojej osobe.
Registráciou kupujúceho, žiadateľa o novinky, účstníka ankety a ďalších foriem registrácie automaticky predmetná osoba súhlasí, že môže byť informovaná o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej  nebudete želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť e-mailovou formou.


7/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Akákoľvek správa zaslaná elektronickou poštou, ktorej adresátom je predávajúci má účinky len a výlučne v tom prípade, ak predávajúci potvrdil jej prečítanie odpoveďou na takúto správu. V opačnom prípade sa má za to, že takáto správa sa nedostala do dispozície predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto OP jednostranne zmeniť, pričom táto zmena nadobúda účinnosť dňom ich uvedenia na internetovej stránke www.zoya.sk, alebo neskorším dňom v obchodných podmienkach uvedeným. Takto zmenené OP sa vzťahujú na všetky objednávky, ktoré boli vystavené /doručené predávajúcemu/ odo dňa účinnosti zmenených OP /vrátane/. Náležitosti ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach sa budú riadiť podľa Občianskeho zákonníka.


Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2012

V Košiciach dňa 1.1.2012